Salgs- og leveringsbetingelser

Bestillingsinformation

Katalogets priser er angivet i danske kroner ekskl. moms og er så vidt muligt faste, så længe kataloget gælder. Elfa Distrelec forbeholder sig retten til at justere priserne afhængigt af omstændigheder, vi ikke er herre over.

Normal (1-2 dage levering) DKK DKK DKK
Ordre værdi 0-250 250-500 500-
Fragt gebyr 120 85 0

 

Økonomi (3-5 dage levering) DKK DKK DKK
Ordre værdi 0-250 250-500 500-
Fragt gebyr 90 50 0

1. Anvendelse

1.1.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra Elfa Distrelec A/S, CVR-nr. 33 54 00 19, medmindre andet er aftalt skriftligt.

2. Ordrebekræftelse

2.1.

Ordrer er først bindende for Elfa Distrelec A/S efter kundens modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra Elfa Distrelec A/S.

2.2.

Ordrer, som baserer på et af Elfa Distrelec A/S afgivet tilbud, er bindende, såfremt Elfa Distrelec A/S inden for acceptfristen har modtaget overensstemmende accept fra tilbudsmodtageren.

3. Levering og risikoens overgang

3.1.

Alle leverancer sker som udgangspunkt fra koncernens centrallager i Holland til det af kunden angivne bestemmelsessted i henhold til transportklausulen ”Carriage Paid To” (CPT) (Incoterms 2010). Levering sker således for Elfa Distrelec A/S regning frem til bestemmelsesstedet, idet risikoen for leverancen overgår til kunden ved Elfa Distrelec A/S første overgivelse af leverancen til en transportør. Kunden betaler et fragtgebyr på DKK 50,00 (dog DKK 85,00 ved levering, der afsendes samme dag). Der ydes fragtfri levering på alle ordrer, der bestilles online og overstiger DKK 500,00.

3.2.

Elfa Distrelec A/S tilstræber en leveringstid på max. 3 hverdage for varer, der findes på Elfa Distrelec A/S centrallager. Leveringstider er dog omtrentlige og er uforbindende, medmindre andet er aftalt skriftligt. Elfa Distrelec A/S kan om nødvendigt, ved forudgående skriftlig underretning af kunden, forlænge en eventuelt aftalt leveringstid med indtil 30 dage. Kunden kan ikke hæve aftalen grundet forsinkelse fra Elfa Distrelec A/S side, før den forlængede leveringstid er udløbet.

3.3.

Varer, som er i restordre og derfor ikke kan leveres indenfor sædvanlig leveringstid, leveres så snart dette er muligt. Levering af restordrer sker fragtfrit.

3.4.

Elfa Distrelec A/S har intet ansvar for forsinkelser, uanset om kunden er berettiget til at hæve købet eller ej, medmindre Elfa Distrelec A/S forsinkelse er en følge af grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd fra Elfa Distrelec A/S side. Dette gælder ethvert tab, som forsinkelsen måtte forårsage herunder tabt avance, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, krav fra tredjemand og andre direkte eller indirekte tab.

3.5.

Alle leverancer forsendes som erhvervspakke. Elfa Distrelec A/S er for kundens regning og risiko berettiget til at sende forsendelser, som vejer mere end 35 kg eller som kræver særlig forsigtig håndtering, på anden ifølge Elfa Distrelec A/S mere hensigtsmæssige måde.

4. Priser

4.1.

Købers ordre optages til den pris, der fremgår af Elfa Distrelec A/S til enhver tid gældende prisliste. Elfa Distrelec A/S tager dog forbehold for tryk- eller regnefejl heri.

4.2.

Alle priser i den til enhver tid gældende prisliste er angivet i DKK eksklusive moms, told, fragt, afgifter, gebyrer, mv.

4.3.

Den til enhver tid gældende prisliste kan ændres af Elfa Distrelec A/S uden varsel.

5. Betaling og rente

5.1.

Betaling skal ske inden 15 dage fra fakturadato, medmindre andet skriftligt er aftalt.

5.2.

Ved forsinket betaling tilskrives rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og indtil betaling sker.

5.3.

Ved udstedelse af rykkerskrivelse beregnes et gebyr på DKK 100, inkl. moms, pr. rykkerskrivelse, der tillægges kundens forfaldne saldo.

5.4.

Kunden er forpligtet til at erlægge effektiv betaling og er således uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen, eller til at foretage modregning i nogen del af købesummen, uanset årsagen hertil.

5.5.

Enhver forsinkelse, tilbageholdelse eller modregning af betaling anses for væsentlig misligholdelse af aftalen. I tilfælde af forsinket eller manglende betaling, er Elfa Distrelec A/S udover dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser, desuden berettiget til at udskyde og/eller tilbageholde enhver efterfølgende leverance samt til at foretage modregning i ethvert andet økonomisk mellemværende med kunden.

6. Ejendomsforbehold

6.1.

Elfa Distrelec A/S forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, og kunden er forpligtet til at holde leverancerne adskilt fra øvrige varer og påføre leverancerne mærket ”Elfa Distrelec A/S”, indtil der er sket effektiv betaling for leverancen.

7. Reklamation

7.1.

Kunden skal kontrollere leverancen straks efter modtagelsen. Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar og andre krav, herunder krav om erstatning, skal fremsættes skriftligt til Elfa Distrelec A/S senest 3 dage efter kundens modtagelse af leverancen. Reklamationer skal altid indeholde en specifikation af manglen.

8. Returnering

8.1.

Afbestilling og returnering af bestilte og/eller leverede produkter, jf. pkt. 3, kan kun ske efter aftale med Elfa Distrelec A/S.

8.2.

Returnering kan i så fald kun ske i ubeskadiget original emballage vedlagt faktura. Returnering skal i alle tilfælde ske franco.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1.

Elfa Distrelec A/S er ikke ansvarlig for afvigelser i mål og udseende i forhold til Elfa Distrelec A/S katalogspecifikationer, idet disse kun er vejledende.

9.2.

Elfa Distrelec A/S ansvar for mangler, herunder ansvar for rådgivning om produkter, deres anvendelse mv., er begrænset til omlevering eller afhjælpning. Kundens ret til omlevering eller afhjælpning af mangler kræver, at der er sket reklamation i overensstemmelse med pkt. 7.

9.3.

Elfa Distrelec A/S er ikke ansvarlig for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, herunder men ikke begrænset til produktionsafbrydelse, samt tab af profit, avance, goodwill eller data.

9.4.

Elfa Distrelec A/S ansvar for tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til højst at kunne udgøre 50 % af den købesum, kunden har betalt for den vare, som kravet baserer sig på. Uanset størrelsen af købesummen, kan Elfa Distrelec A/S ansvar i alle tilfælde højst samlet andrage DKK 20.000.

9.5.

Elfa Distrelec A/S påtager sig intet ansvar for, at de leverede produkter lovligt må anvendes til det af kunden påtænkte formål. Kunden har det fulde ansvar for anvendeligheden og brugen af produkterne.

9.6.

For produktansvar er Elfa Distrelec A/S ansvarlig for skade forvoldt af Elfa Distrelec A/S produkter i overensstemmelse med bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelser, idet ansvaret dog er begrænset til produktansvarslovens præceptive bestemmelser. Elfa Distrelec A/S er endvidere ikke ansvarlig for skade, som Elfa Distrelec A/S leverance måtte have forvoldt på fast ejendom eller på løsøre. Fremsætter tredjemand krav mod kunden om produktansvar vedrørende produkter, der er leveret af Elfa Distrelec A/S, skal kunden straks underrette Elfa Distrelec A/S herom.

10. Force majeure

10.1.

Elfa Distrelec A/S forpligtelser i henhold til aftale udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for Elfa Distrelec A/S kontrol, herunder strejke, og forhold, som parterne ikke ved aftaleindgåelse burde have taget i betragtning. Forhold hos Elfa Distrelec A/S eventuelle underleverandører, der medfører, at Elfa Distrelec A/S ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser overfor kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssige store omkostninger for Elfa Distrelec A/S, anses ligeledes som force majeure.

10.2.

Såfremt en levering udskydes som følge af force majeure, udskydes betaling vedrørende denne levering tilsvarende.

10.3.

Elfa Distrelec A/S er berettiget til at annullere indgåede aftaler som følge af force majeure.

10.4.

Samtlige kundens beføjelser suspenderes eller bortfalder i tilfælde af force majeure. Kunden kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt levering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt overfor Elfa Distrelec A/S.

11.Tvist og værneting

11.1.

Eventuelle tvister mellem Elfa Distrelec A/S og køber er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som ikke løses i mindelighed, skal indbringes for domstolene ved Elfa Distrelec A/S hjemting.

 

Salgs- og leveringsbetingelser ved salg til forbrugere

 

1. Anvendelse

1.1.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra Elfa Distrelec A/S, CVR-nr. 33 54 00 19.

1.2.

Betingelserne vedrører en aftale om en leverance fra Elfa Distrelec A/S til dig som forbruger, idet du i forbindelse med afgivelsen af din ordre har oplyst, at du ikke foretager bestilling eller indkøb hos Elfa Distrelec A/S som erhvervsdrivende.

2. Ordrebekræftelse

2.1.

Ordrer er først bindende for Elfa Distrelec A/S efter Elfa Distrelec A/S afsendelse af en skriftlig ordrebekræftelse til den af kunden angivne e-mailadresse.

3. Levering og risikoens overgang

3.1.

Alle leverancer sker som udgangspunkt fra Elfa Distrelec-koncernens centrallager i Holland til det af kun-den angivne bestemmelsessted i henhold til transportklausulen ”Carriage Paid To” (CPT) (Incoterms 2010). Levering sker således for Elfa Distrelec A/S regning frem til bestemmelsesstedet, idet risikoen for leveran-cen overgår til kunden ved Elfa Distrelec A/S første overgivelse af leverancen til en transportør. Kunden betaler et fragtgebyr på DKK 50,00 (dog DKK 85,00 ved levering, der afsendes samme dag). Der ydes fragtfri levering på alle ordrer, der bestilles online og overstiger DKK 500,00.

3.2.

Elfa Distrelec A/S tilstræber en leveringstid på max. 3 hverdage for varer, der findes på Elfa Distrelec A/S centrallager. Dette er dog omtrentligt og uforbindende for Elfa Distrelec A/S. Elfa Distrelec A/S vil under alle omstændigheder levere de købte varer inden for 30 dage fra endelig aftaleindgåelse. Kunden kan ikke hæve aftalen grundet forsinkelse fra Elfa Distrelec A/S side, før denne leveringstid er udløbet.

3.3.

Varer, som er i restordre og derfor ikke kan leveres inden for den i pkt. 3.2 oplyste leveringstid, leveres så snart dette er muligt. Levering af restordrer sker fragtfrit.

3.4.

Elfa Distrelec A/S har intet ansvar for forsinkelser, uanset om kunden er berettiget til at hæve købet eller ej, medmindre Elfa Distrelec A/S forsinkelse er en følge af grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd fra Elfa Distrelec A/S side. Dette gælder ethvert tab, som forsinkelsen måtte forårsage herunder tabt avance, drifts-tab, tabt arbejdsfortjeneste, krav fra tredjemand og andre direkte eller indirekte tab.

3.5.

Alle leverancer forsendes som erhvervspakke. Elfa Distrelec A/S er for kundens regning og risiko berettiget til at sende forsendelser, som vejer mere end 35 kg eller som kræver særlig forsigtig håndtering, på anden ifølge Elfa Distrelec A/S mere hensigtsmæssige måde.

4. Priser

4.1.

Købers ordre optages til den pris, der fremgår af Elfa Distrelec A/S webshop. Elfa Distrelec A/S tager dog forbehold for tryk- eller regnefejl heri.

4.2.

Alle priser er angivet i DKK inklusive moms, told, fragt, afgifter, gebyrer, mv.

4.3.

Priserne kan til enhver tid ændres af Elfa Distrelec A/S uden varsel.

5. Reklamation

5.1.

Kunden skal kontrollere leverancen straks efter modtagelsen. Krav vedrørende mangler skal fremsættes skriftligt til Elfa Distrelec A/S inden for rimelig tid efter modtagelse af leverancen.

6. Fortrydelsesret

6.1.

Kunden har ret til at træde tilbage fra den indgåede aftale inden for 14 dage efter kundens modtagelse af leverancen. Ønsker kunden at træde tilbage fra aftalen, skal Elfa Distrelec A/S modtage skriftlig besked herom inden for udløbet af denne frist. Beskeden kan gives ved anvendelse af fortrydelsesformularen, der kan downloades på www.elfaelektronik.dk, hvorefter Elfa Distrelec A/S straks vil kvittere for modtagelsen af meddelelsen om at fortryde købet pr. e-mail (til den af kunden indtastede e-mailadresse).

6.2.

Ved udøvelse af fortrydelsesretten, refunderer Elfa Distrelec A/S gebyrfrit alle betalinger modtaget fra kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke eventuelle ekstraomkostninger som følge af kundens valg af en anden leveringsform end den billigste standardlevering, Elfa Distrelec A/S tilbyder), inden for 14 dage fra modtagelsen af meddelelsen om at aftalen fortrydes, dog forudsat at Elfa Distrelec A/S har modtaget leverancen retur eller modtaget dokumentation for, at leverancen er returneret. Tilbagebetalingen gennemføres med samme betalingsmiddel, som kunden anvendte ved købet af den fortrudte leverance.

6.3.

Ved fortrydelse af et køb, skal kunden returnere de pågældende varer snarest muligt og senest 14 dage ef-ter meddelelsen om, at købet fortrydes, jf. pkt. 6.1, til Elfa Distrelec A/S, Naverland 2, 2600 Glostrup. Retur-nering skal så vidt muligt ske i ubeskadiget original emballage. De direkte omkostninger ved returnering af varer skal afholdes af kunden (franco). Ved returnering af varer, som ikke kan returneres med normal post, kan de direkte omkostninger ved returneringen, som skal betales af kunden, forventes højst at udgøre DKK 190,00.

6.4.

Kunden hæfter for en eventuel forringelse af returnerede varers værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

7. Ansvarsbegrænsning

7.1.

Elfa Distrelec A/S er ikke ansvarlig for afvigelser i mål og udseende i forhold til Elfa Distrelec A/S katalog-specifikationer, idet disse kun er vejledende.

7.2.

Elfa Distrelec A/S er ikke ansvarlig for mangler ved det leverede udover hvad der følger af købeloven og dansk rets almindelige regler i øvrigt. Kundens ret til omlevering, afhjælpning mv. kræver, at der er sket reklamation i overensstemmelse med pkt. 5.1. Elfa Distrelec A/S er ikke ansvarlig for nogen form for følgeskader eller indirekte tab.

7.3.

Elfa Distrelec A/S påtager sig intet ansvar for, at de leverede produkter lovligt må anvendes til det af kunden påtænkte formål. Kunden har det fulde ansvar for anvendeligheden og brugen af produkterne.

7.4.

For produktansvar er Elfa Distrelec A/S ansvarlig for skade forvoldt af Elfa Distrelec A/S produkter i overensstemmelse med bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelser, idet ansvaret dog er begrænset til produktansvarslovens præceptive bestemmelser. Elfa Distrelec A/S er endvidere ikke ansvarlig for skade, som Elfa Distrelec A/S leverance måtte have forvoldt på fast ejendom eller på løsøre. Fremsætter tredjemand krav mod kunden om produktansvar vedrørende produkter, der er leveret af Elfa Distrelec A/S, skal kunden straks underrette Elfa Distrelec A/S herom.

8. Force majeure

8.1.

Elfa Distrelec A/S forpligtelser i henhold til aftale udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for Elfa Distrelec A/S kontrol, herunder strejke, og forhold, som parterne ikke ved aftaleindgåelse burde have taget i betragtning. Forhold hos Elfa Distrelec A/S eventuelle underleverandører, der med-fører, at Elfa Distrelec A/S ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser overfor kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssige store omkostninger for Elfa Distrelec A/S, anses ligeledes som force majeure.

8.2.

Såfremt en levering udskydes som følge af force majeure, udskydes betaling vedrørende denne levering tilsvarende.

8.3.

Elfa Distrelec A/S er berettiget til at annullere indgåede aftaler som følge af force majeure.

8.4.

Samtlige kundens beføjelser suspenderes eller bortfalder i tilfælde af force majeure. Kunden kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt levering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt overfor Elfa Distrelec A/S.

9. Tvist og værneting

9.1.

Eventuelle tvister mellem Elfa Distrelec A/S og køber er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som ikke løses i mindelighed, skal indbringes for domstolene ved Elfa Distrelec A/S hjemting.


Gældende fra og med den 13. juni 2014